ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MEDIL

Η διοίκηση της MEDILέχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την πολιτική ποιότητα της εταιρίας. Στη ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ περιγράφεται το Όραμα και η Στρατηγική της επιχείρησης, αλλά και τα μέσα που χρησιμοποίει για την επίτευξη του επιχειρηματικού της στόχου που είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών αναλωσίμων, η παραγωγή θρεπτικών υλικών, προμήθεια γνήσιων αντιδραστηρίων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη της.

Η MEDIL προσδιορίζει την Πολιτική Ποιότητάς της, έχοντας πάντα υπόψιν να είναι κατάλληλη για τον σκοπό και την λειτουργία της ώστε να στηρίζει αποτελεσματικά την στρατηγική της. Εκτός αυτού, η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί πάντα το πλαίσιο εντός του οποίου η MEDIL προσδιορίζει τους στόχους ποιότητας που είναι συμβατοί με την στρατηγική και την φιλοσοφία της. Στη πολιτική ποιότητας αποτυπώνεται η αποσαφήνιση του ορισμού της ποιότητας εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις τις επιχείρησης.  Όντας ρητά καταγεγραμμένη σε κείμενο αποτελεί ταυτόχρονα με τα παραπάνω και μια διπλή δέσμευση για την επιχείρηση τόσο ως προς την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015,στο οποίο στηρίζεται και το παρόν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και ως προς την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την διατήρηση της αποδοτικότητάς του.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η MEDIL υιοθετεί δράσεις όπως:

 • Έλεγχος των απαιτήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • Παροχή των απαιτούμενων πόρων
 • Τήρηση χαμηλού αποθέματος α΄ υλών για την αποφυγή της δέσμευσης χρηματικών πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να επενδυθούν σε άλλους τομείς
 • Διατήρηση ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος με κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κλίμα ομαδικότητας
 • Δια βίου μάθηση, μέσω τυπικών και άτυπων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο για το προσωπικό όσο και για την Διοίκηση, ούτως ώστε όλοι να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στο μέγιστο βαθμό στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους
 • Αναθεώρηση των στόχων όταν αυτό απαιτείται
 • Αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις αλλά και από τις ανασκοπήσεις
 • Εξέταση του αρχείου των μη συμμορφώσεων καθώς και παραπόνων πελατών
 • Η επανεξέταση και αναθεώρηση των στόχων που έχουν τεθεί
 • Αξιολόγηση των νομοθετικών – κανονιστικών απαιτήσεων
 • Τυχόν παρεκκλίσεις που εντοπίζονται αποτελούν αφορμή για την άμεση υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών.
 •  

Για την υλοποίηση αυτής η επιχείρηση λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές

 • Συνεργάζεται με εγκεκριμένους εξωτερικούς παρόχους που τους έχει αρχικά αξιολογήσει
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες της για να καταγράψει τις απαιτήσεις τους.
 • Έχει διασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Παρέχει ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και καλλιεργεί κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας με τους εξωτερικούς παρόχους της.
 • Ελέγχει τις ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζομένων, δημιουργεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενθαρρύνει το προσωπικό της επιχείρησης επενδύοντας στην εκπαίδευση του. 
 • Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους ώστε τα μετρητικά όργανα να είναι διακριβωμένα.
 • Ελέγχει διαρκώς την ικανοποίηση των πελατών
 • Αξιολογεί τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν κατά την διάρκεια λειτουργίας εφαρμογή του συστήματος
 • Επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση της επιχείρησης
 • Προσπαθεί να ποσοτικοποίησή τον έλεγχο επίτευξης στόχων καθώς και να προσδιορίσει τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου.
 • Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών

Ο επιχειρηματίας εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, είναι πλήρως κατανοητές, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής αλλά και σε όλα τα στάδια των παρεχόμενων προϊόντων της εταιρίας, εμπλέκοντας και τους εξωτερικούς του παρόχους σε αυτές.